De flesta av oss är rejält trötta på att tänka på, eller prata om, pandemin trots att vi fortsatt är mitt uppe i den. Otaliga är de undersökningar som presenterats kring hur vi påverkats och anpassat oss. Utifrån ett ledarskapsperspektiv finns flera identifierade fokusområden eller ”personlighetsdrag” som kommer att vara viktiga för framtida ledare. Vi har berört delar av detta i våra tidigare nyhetsbrev. Sammanfattningsvis så behöver framtida ledare framför allt vara duktiga på att bygga starka och sammanhållna team, även med de anställda som arbetar på distans. Chefer måste kunna navigera och hantera förändringar snabbt och på ett klokt sätt, samtidigt som de håller fokus på det övergripande målet eller uppgiften.

Framtiden ställer också högre krav på förmågan att anpassa sig och revidera sitt arbete och sin organisation effektivt för att kunna möta snabbt ändrade förutsättningar, liksom för att kunna hantera den påfrestning förändringarna innebär för medarbetarna.

När du rekryterar nya medarbetare kan därför vara bra att förvissa sig om att de du träffar verkligen kan hantera den nya situationen. Genom att ställa frågor kring hur personen har anpassat sig kan du få en bra bild över om och isf hur personen aktivt förändrat sitt agerande. Ställ flera frågor, från ”Hur organiserar du din arbetsdag hemma?” till ”Hur hanterar du ditt team och håller kontakten?” Frågor likt de här är särskilt viktiga om ni planerar att fortsatt arbeta på distans, eller som en del av en hybridmodell, eftersom du såklart vill säkerställa att den nya medarbetaren är minst lika produktiv om hen arbetar hemifrån som från företagets kontor.

Andra frågor som kan hjälpa dig att bättre förstå hur långt personen varit villig att gå för att hitta bra lösningar och samarbete skulle kunna vara ”Berätta vad du gjort för att hjälpa dina kollegor under den här perioden”. Personer som ser till helheten och som är villiga att göra lite mer än det som står i arbetsbeskrivningen kommer lyckas bättre med att bygga både samarbete och starka team.

För att få en förståelse för hur väl personen anpassat sig till de nya förutsättningarna kan du ställa frågor som ”Vilka utmaningar har du stött på?”, ”Hur har du hanterat de nya utmaningarna?” och kanske också ”Hur har du anpassat dig och ditt ledarskap efter de nya förutsättningarna?”. Noterade hen några utmaningar, vad gjorde hen för att lösa dem och hur har hen använt sig av de nya kunskaperna? Ett ärligt och personligt svar tyder på att man faktiskt uppfattat svårigheterna och har man också agerat på dem, så har man insikten om att förändring krävs.

Andra frågor som kan hjälpa till att bättre förstå anpassningsförmågan kan vara ”Hur har du utvecklats som person/chef under pandemin?”, eller ”Hur har du anpassat dina kunskaper efter de nya förutsättningarna?”. Här vill man såklart gärna få konkreta svar kring hur man exempelvis genomfört dialoger på distans eller hur man använt tiden för kompetensutveckling. Har man t.ex. genomgått virtuella utbildningar eller seminarium för att få ökad insikt kring hur man behöver förändra sitt arbetssätt?

Slutligen..
Även om du inte står i begrepp med att förstärka ditt företag eller din avdelning med fler medarbetare så är detta frågor som du kan använda i dina medarbetarsamtal. Förutom att få ökad förståelse för hur dina medarbetare utvecklats och anpassat sig, så kan de öppna för intressanta dialoger kring förändrings- och anpassningsförmåga. Lycka till!