Re-Source AB bedriver verksamhet inom rekrytering, executive search och affärsutveckling. Vi hjälper våra kunder att utvecklas på flera sätt; dels genom att hitta nya resurser till företaget, dels genom att gå in som extern resurs och med hjälp av företagets egna resurser ta fram tydliga handlingsplaner för att nå uppsatta mål.

Målsättningen är att skapa värde för dig som kund, att vår insats ger resultat så att du når dina mål. Det gör vi genom en väl utarbetad metodik men framför allt ett starkt engagemang och ett nära samarbete med våra uppdragsgivare.

Kontakt

Re-Source är medlem i Exsead Alliance – ett nätverk av Executive Search-konsulter i Sverige och Danmark med lång och gedigen erfarenhet av Executive Search, ledar- och verksamhetsutveckling. Medlemmar i nätverket är:

ProAstriPeople ImpactPM Search, Re-Source & People Capital Partner

Läs gärna mer om vårt nätverk på exseadalliance.com!

Re-Source policy gällande hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR 

Re-Source arbetar med Executive Search, rekrytering, personbedömning och ledarutveckling. Vår policy gällande personuppgiftslagen GDPR beskrivs nedan och syftar till att vi i alla avseenden kommer att skydda integriteten för de personer som kommer i kontakt med Re-Source. Alla som arbetar inom Re-Source samt våra samarbetspartners vet vilka riktlinjer som finns och hur dessa ska efterlevas.  

 Personuppgiftsansvarig 

Executive Re-Source AB, org. nr. 559076-1382, (”Re-Source”) med adress Kungsgatan 11, 352 31 Växjö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Kontakta info@re-source i de frågor som rör Re-Source hantering av personuppgifter. 

 Personuppgifter som behandlas av Re-Source 

Re-Source hanterar personuppgifter i form av kandidaters CV (curriculum vitae) samt intervjuförberedande dokument och tester.  

 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Personuppgifter kommer att finnas tillgängliga under den tid som en rekryteringsprocess eller annat uppdrag som innefattar personuppgifter pågår. Efter avslutad rekryteringsprocess arkiveras CV och intervjuförberedande dokument under två år som underlag i händelse av överklagan enl. diskrimineringslagen.  

 Personuppgifter som inte får lagras eller hanteras  

Personuppgifter som är av extra känslig natur får inte förekomma i någon form av Re-Source register. Det är uppgifter som kan kränka den enskildes integritet såsom t.ex ras, etnicitet, sexuell orientering, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse.  

 Säkra data  

Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Re-Source säkerställer att det går att följa hur och när information i våra register har hanterats och kommunicerats. Alla som arbetar inom eller för Re-Source ska ha all data i hårddiskar och telefoner krypterad.  

 Samtycke 

Ett skriftligt medgivande att samla in och behandla en persons uppgifter sker i samband med att personen väljer att medverka i en rekryteringsprocess eller annat uppdrag som innefattar personuppgifter. 

 Vilka som kan få tillgång till dina personuppgifter 

Vi lämnar ut dina personuppgifter till rekryterande chef och HR hos vår uppdragsgivare. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att deras behandling är i enlighet med GDPR.  

 Dina rättigheter 

I enlighet med GDPR har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 

 Incidenthantering 

Re-Source anmäler varje form av personuppgiftsincident, såsom obehörig åtkomst, förstörelse, ändring eller annan otillåten påverkan till Datainspektionen inom 72 timmar. En incidentrapport som beskriver incidentens art, ungefärligt antal registrerade som berörs, sannolika konsekvenser samt en åtgärdsplan sammanställs. Beroende på omfattning och uppgifternas känslighet informeras även enskilda personer som drabbats av incidenten.  

 

Våra tjänster

Re-Source Recruitment

En rekryteringsprocess hos oss börjar alltid med en ordentlig analys av företagets nuvarande situation och framtida utmaningar. Om vi ska kunna hjälpa till med att rekrytera rätt personer så krävs en förståelse för verksamheten och vilka krav som ställs på kandidaten. Vi jobbar efter en väl beprövad metodik när det gäller att bedöma kandidaterna och använder oss av intervjuer, tester, fördjupade bedömningar och referenstagning för att kunna göra en samlad bedömning. Vi vet hur viktigt det är att hitta rätt. Söker du hjälp i den här processen, så har du kommit rätt.

Re-Source Search

I ett search-uppdrag krävs en gedigen kunskap om kundens utmaningar för att på så sätt ta fram en relevant kravprofil. Sedan följer ett omfattande arbete för att identifiera rätt kandidater som också ser den nya rollen som ett steg i rätt riktning. Tidigare har kunden kunnat förlita sig på att rekryteringskonsulten har ett stort nätverk och en omfattande cv-databas. Nu räcker inte det längre. Omvärlden förändras och digitaliseringen gör att det krävs andra kanaler för att nå rätt kandidat. Vill du veta hur vi gör? Slå oss gärna en signal så berättar vi mer.

Re-Source Second Opinion

Har du själv hittat en fantastisk person som du tror kan lyfta din verksamhet? Vi kan ge dig en second opinion. Den fördjupade bedömningen är en central del i alla våra rekryteringsuppdrag, där du genom tester, djupintervjuer och referenstagning får ett bredare underlag att fatta beslut på.

Re-Source Action

Alla företag brottas idag med sina specifika utmaningar. Det är självklart olika utmaningar för olika bolag, men det gemensamma är att alla bolag som drivs framåt har sina unika mål att uppnå. Med Re-Source Action kan vi hjälpa dig att nå konkreta resultat. Vilken utmaning har du? Ring, så bokar vi en lunch och pratar vidare om affärsutveckling!

Nyheter


När chefen är en gigare

Allt fler yngre chefer väljer tillfälliga chefsuppdrag. Vad drivs de av? Och vad innebär det...


Read More

Uppdaterad hemsida!

Vi har nu lanserat vår hemsida på engelska och det är ett nöje att välkomna även våra...


Read More

Hur säkrar du den framtida kompetensförsörjningen i ditt företag?

De mest framgångsrika företagen kombinerar rekrytering utifrån med att fostra talanger och...


Read More

Visa alla nyheter

Registrera CV

Är du intresserad av att söka en specifik tjänst eller vill du finnas med i vår databas för framtida uppdrag? Skicka CV till cv@re-source.se.

Som kandidat hos Re-Source kan du alltid lita på att behandlas helt konfidentiellt.

Registrera

Kontakt


Anna Persson

Civilekonomexamen från Växjö Universitet, vidareutbildad inom ledarskap, urval och bedömning samt certifierad styrelseledamot. Lång bakgrund som konsult inom Rekrytering, Executive Search och verksamhetsutveckling med kunder inom bland annat offentlig sektor och tillverkande industri. Tidigare anställningar är bland andra produktchef inom snabbrörliga konsument-produkter, projektledare på reklambyrå, VD inom tjänstebranschen och senast som VD på ett tillverkande bolag inom fordonsbranschen.

Anna Persson
Senior konsult
anna.persson@re-source.se
072-720 720 5

linkedin

Cecilia Ahlqvist

Mångårig erfarenhet som chef och ledare inom verksamheter i stark förändring, utbildad inom ledarskap, försäljning, rekrytering och urval. Lång bakgrund som konsult inom Rekrytering, Executive Search och verksamhetsutveckling med uppdrag inom både det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Tidigare anställningar är bl.a. som personal- och platschef inom tillväxtbolag med stort affärsfokus. Nu senast som global HR-chef för snabbväxande företag i IT-branschen där hon byggt upp en global HR-funktion och bl.a. rekryterat nyckelbefattningar till bolagets olika kontor runt om i världen.

Cecilia Ahlqvist
Senior konsult
cecilia.ahlqvist@re-source.se
0733-41 56 37

linkedin

Gunnar Johannesson

Fil. kand. från Växjö Universitet, vidareutbildad inom ledarskap, försäljning och marknad, rekrytering och urval. Lång erfarenhet som konsult inom Executive Search och affärsutveckling, specialiserad inom IT-branschen men också med mängder av uppdrag inom privata näringslivet och offentlig verksamhet. Tidigare erfarenhet i tillväxtbolag som försäljnings-, marknadschef och koncern-VD i globalt bolag. Delägare- och ägare i start-ups med Gasell-utmärkelser. Styrelseerfarenhet i ägarledda bolag med genomförande av lyckade generationsskiften.

Gunnar Johannesson
Senior konsult
gunnar.johannesson@re-source.se
0703-84 06 60

linkedin