Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi sysselsätter ca 70 anställda och omsätter ca 200 MSEK. För mer information, läs på www.ssam.se.

VD till SSAM

Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) är ett kommunalt bolag som levererar avfallstjänster i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Det ägs av nämnda fem kommuner och huvudkontoret ligger i Växjö. Styrelsen är politiskt tillsatt, med ledamöter från respektive kommun. Fördelat över ägarkommunerna finns det 16 återvinningscentraler och två större avfallsanläggningar. SSAM samlar in hushållsavfall i egen regi i Älmhult och Markaryd och på entreprenad i Växjö, Lessebo och Tingsryd.

Det finns ett tydligt uppdrag från ägarna; att för ägarkommunerna tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv hantering av hushållsavfall samt verksamhetsavfall. Affärsidéen är att erbjuda resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatper­soner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser, och bolagets vision är Ett Småland utan avfall. SSAM har varit verksamt sedan 1 januari 2019, efter en sammanslagning av avfalls-verksamheterna i respektive kommun.

Branschen har de senaste åren genomgått en tydlig transformation – från avfall till resurs. Det är en snabbrörlig bransch; priserna fluktuerar och en miljölagstiftning i ständig förändring påverkar den dagliga verksamheten.

Din övergripande uppgift blir att leda och fördela arbetet i enlighet med affärs- och verksamhetsplanen. Du ansvarar för bolagets utveckling och leverans gentemot ägarna vilket bland annat innebär att utveckla bolaget på strategisk nivå men även att ta initiativ till actions här och nu för att nå uppsatta mål. Kundnöjdheten är viktig, det är viktigt att förstå vilka intressenterna är och att ständigt arbeta mot ökad kundnöjdhet, till exempel genom att utöka produkt- och tjänsteportföljen både mot invånare och företagare. En viktig del i uppdraget är att på ett kostnadseffektivt sätt ta tillvara på de skalfördelar som finns genom att använda sig av ägarkommunernas gemensamma resurser för att gynna kostnadsbilden och effektivisera verksamheten.

Med tanke på att det är en föränderlig bransch så är en av uppgifterna att säkerställa en gedigen omvärldsbevakning och att förvalta de möjligheter som framtiden kan ge. Det handlar om att hitta lösningar för att hålla nere taxorna, men också att se nya affärsmöjligheter i den kommersiella verksamheten.

Då bolaget är relativt nytt är en viktig del i uppdraget att fortsätta med arbetet att sätta en gemensam kultur. Det handlar om att säkerställa att medarbetarna har förutsättningar för att nå de uppsatta målen och att bidra till att varje individ kan utvecklas i enlighet med bolagets vision. Det gäller att motivera, driva och utveckla medarbetarna, samt att säkerställa att det finns den kompetens som behövs för att nå målen.

Verksamheten styrs av politiska beslut och politiken i sig är i allra högsta grad närvarande i detta intressanta område. En god förståelse för den demokratiska processen och dynamiken det innebär för ett bolag att förena affärsmässighet med politisk styrning är nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget. Ett starkt samhällsintresse och förmåga att förankra och navigera i ett landskap med många intressenter är andra viktiga delar i rollen. Uppdraget är medialt intressant och du kommer att behöva hantera frågeställningar från media.

Vi tror att du, förutom en relevant akademisk examen, har en gedigen chefserfarenhet och du har med framgång drivit förändringsarbete och skapat resultat där flera intressenter varit påverkade. Du har ett holistiskt synsätt och känner dig bekväm i dialogen med såväl invånare och företagare som medarbetare och politiker samt anpassar ditt budskap efter målgruppen. God förståelse för koncernstyrning, ledning i matris och processorienterat arbete är andra viktiga delar, liksom god språklig kunskap i såväl svenska som engelska.

Som person har du en trygg och tydlig ledarstil, och en mycket god samarbetsförmåga. Du är affärsmässig, drivande och uthållig och du har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt.

Vi kan erbjuda dig ett spännande uppdrag i en föränderlig bransch med stora möjligheter att påverka bolagets fortsatta framgång!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, på telefon 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!