Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med cirka 7 500 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består för närvarande av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid. Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Budgetansvarig till Växjö kommunkoncern

Växjö kommuns budget är det överordnade styrande dokumentet när det gäller styrningen av kommunens förvaltningar, helägda bolag och kommunalförbund. Alla dessa organisatoriska enheter omfattas av Växjö kommuns budget. Växjö kommuns budget är inte bara en redogörelse över ekonomiska förutsättningar utan också en budget för strategisk inriktning och för prioriterade utvecklingsåtgärder.

Budgetansvarigs funktionsansvar är att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet med planering och uppföljning av kommunens budget. Du är processledare för budgetprocessen, vilket innebär att du samordnar och leder budgetarbetet samt säkerställer att politikerna har relevanta beslutsunderlag. Arbetet innefattar ett samarbete med förvaltningschefer, vd:ar och ekonomichefer i Växjö kommuns bolag, men även med kommunchef samt med politiker.

Budgeten styr verksamheternas inriktning genom koncerngemensamma riktningsmål, vilka beslutas av kommunfullmäktige. Inför budgetbeslut hålls en budgethearing där bland annat underlag så som skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos, demografiberäkningar och verksamhetsrelaterad information presenteras.

När budgeten är beslutad är det sedan upp till förvaltningarnas nämnder och bolagens styrelser att arbeta fram internbudgetar respektive affärsplaner. Innan beslut fattas i nämnder och styrelser om internbudget och affärsplan genomförs internbudgetdialog där syftet är att kommunstyrelsen kan säkerställa att nämnder och styrelser har uppfattat budgeten innan de beslutar om internbudget och affärsplan. Din uppgift är att genom dialog med verksamheterna sammanställa information till politikernas beslutsrundor och säkerställa att alla intressenter är insatta i underlagen.

Medan man arbetar med budgetprocessen i treårscykler så har man ett mer långsiktigt perspektiv i investeringsprocessen. Investeringsprocessen utgår från kommunfullmäktiges uppdrag och syftar till att samla hela koncernens behov med ett perspektiv på 5 år. Du kommer att vara en del i att utveckla och förbättra investeringsprocessen i samarbete med projektledaren.

Du ansvarar för planering och genomförande av bland annat bokslutsdagar, budgethearing, budgetberedning och internbudgetdialog. En del av uppdraget är att också aktivt delta och stötta organisationen när det handlar om att följa upp budgeten, både vad gäller ekonomi och verksamhet, för att på så sätt skapa förutsättningar för hög måluppfyllelse och effektivt nyttjande av resurser.

Du deltar i sammanställning av koncernövergripande delårsrapporter och årsredovisning samt analyser av prognoser. Du ingår i ekonomiavdelningens Planering och uppföljning och rapporterar till kommunens ekonomi- och finanschef.

I din bakgrund finns en akademisk utbildning inom ekonomi och/eller likvärdig erfarenhet. Du har goda kunskaper i verksamhetsstyrning, ekonomi-/affärssystem, beslutsstöd och en gedigen erfarenhet av både verksamhetsutveckling och av att arbeta i komplexa organisationer. Som person är du kommunikativ och entusiasmerande men även strukturerad och analytisk. Samarbete med andra, ett starkt samhällsintresse och ett driv mot ständig utveckling är viktiga faktorer för att lyckas i uppdraget.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, på telefon 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!